Online Bağış

Tüzük


Avrupa Yetim-Der Tüzüğü


Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi:

1. Derneğin adı Avrupa Yetim-Der (Yetim, Öksüz, Mağdur ve Muhtaçlar ile Yardımlaşma-Dayanışma Derneği)’dir ve Freiburg a.Br. Sulh Mahkemesi

Dernekler müdürlüğünde bu isimle kayıtlıdır. Kayıtlara göre tüzel kişiliği olan bir dernektir.

Dernek, hem dolaylı hem de dolaysız olarak, sadece “vergi hukukunun vergi muafiyeti amaçlı” (§§ 51 ff AO) geçerli olan bölümünde tanımlanan kamu yararına çalışır ve yardım gaye ve amaçlı dernek faaliyetlerini sürdürür.

Derneğin merkezi Lörrach (Almanya)dır.

2. Çalışma suresi takvim yılına göre düzenlenir.

Madde 2 -Derneğin Amaçları

1. Derneğin yardımlaşma ve hayırseverlik amacını taşımaktadır. Öncelikle yetim, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmektir. Yardıma muhtaç insanları korumak, yaşamsal temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır.

İnsani yardımlara ek olarak tıbbi yardımlar, açlığa karşı mücadele, yoksulluğun önlenmesi için çalışmalar düzenlemek ve giyecek yardımında bulunmaktır.

Bu amaçlar toplanan ayni ve nakdi, örneğin gıda, ilaç ve bununla beraber Müslümanların Zekât ve Kurbanları gibi amaca hizmet eden bağışlarla ve üyelerin aidatlarıyla gerçekleştirilecektir.

Tüzükte belirtilen amaç, afet bölgesinde kurulacak bir merkezden ya da o bölgedeki dernekler aracılığı ile muhtaçlara ulaştırılacak yardımların koordine edilmesi ve burada mültecilere, özelliklede yetim, öksüz ve mağdurlara yönelik yardımların arz edilmesinin sağlanması aracı ile uygulanır.

Kuruluş veya kuruluşlardan mağdurlar için gerektiğinde burs türü yardımlar alıp verebilir.

Kriz bölgelerindeki durum ve umumi zararların tespiti konusunda kamuoyunu aydınlatır, eğitir.

2. Avrupa Yetim-Der, dünyada savaşlar, krizler ve felaketlerden dolayı mağdur olan bütün insanlara özellikle yetim ve öksüzlere yardım etmek için çalışmalarda bulunur.
 

Madde 3- Dernek gönüllü bir kuruluştur. Kendi ekonomik çıkarlarını ön planda tutmaz.

Madde 4- Üyelik

Üyelik Başvurusu Derneğin asil ve normal olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Asil ve normal üyeliklere başvuru dernek yönetimine yazılı başvuru ile yapılır.

Normal Üyeler

Derneğin amaç ve faaliyetlerini benimsemiş herkes normal üye olarak üye olabilir. Dernek yönetim kurulu başvuran üyelerin üyeliğini kabul edip etmemekte serbesttir.

Asil Üyeler
Derneğin asil üyeleri genel kongreye katılma hakkına sahiptirler, aynı zamanda dilekçe vermeye ve oy kullanma hakkına sahiptirler. Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Gerektiğinde vekâlet ile bu hakkını başkasına kullandırabilir.

Onursal Üyeler

Dernek ergin olan, tanınan ve toplumda bir statüye sahip olan insanları onursal üyeliğe alabilir. Bu kişilerin toplum yararına çalışan kişilerin olması   gerekir. Bunlar yönetim kurulu kararı ile alınırlar ve aidat ödemezler.

Üyelikten Çıkarılma

Yönetim kurulu, davranışları dernek faaliyetlerine uygun olmayan üyeleri üyelikten azledebilir. Bu karar üyelerin yokluğunda da alınabilir.

Üyelikten Ayrılma

Her üye dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkmak isteyen üye yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Yönetim kurulu ayrılmayı yazılı olarak üyeye bildirir. Ayrılış tarihi posta tarihidir.

Madde 5- Aidatlar

Asil üyeler yönetim kurulu tarafından belirlenen aidatları ve diğer ödemeleri yapmak zorundadırlar.

Onursal ve normal üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

Aidatlar yurt içinden ve yurt dışından ödenebilir. Ödemeler derneğin banka hesabına yapılır.

Hesaptan ancak yönetim kurulu başkanı ile vekilinin imzalarının olduğu bir formla para çekilebilir.

Madde 6- Derneğin Organları

Dernek Genel Merkez kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur.

Madde 7- Genel Kurul

Yönetim kurulu iki yılda bir seçimden en az bir ay önce belirlenen bir tarihte toplanır.

Genel kurula, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler toplantıdan en az üç hafta öncesinden gündem konusunda bilgilendirilmek şartıyla toplantıya davet edilir.

Her genel kurulu toplantısında karar alabilme yetkisi vardır. Genel kurul toplantıda oy çokluğu ile karar alabilir. Sadece asil üyelerin oy hakkı vardır.

Genel Kurulun Toplanması

Yönetim kurulu hesaplarının ve çalışmalarının kabul edilmesi
Yönetim kurulunun ibrası
Yeni yönetim kurulunun seçilmesi
Tüzüğün değiştirilmesi
Dilekçelerin incelenmesi
(kaldırılmıştır)
Derneğin feshedilmesi

Yönetim kurulu başkanı zorunlu hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Genel kurul üyelerinin üçte birinin yazılı başvuruları ile başkan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

İki kez üst üste özürsüz olarak Genel Kurul toplantısına katılmayan üyeler otomatik olarak üyelikleri sona erer.

Madde 8- Yürürlüğe Girme

Genel kurulda alınan kararlar bir protokol haline getirilir ve başkan ile sekreter tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 9- Yönetim Kurulu

Dernek, başkan ve vekili tarafından temsil edilir. İçişlerinde ise sadece başkanın olmadığı durumlarda vekili kurumu temsil edebilir.

Yönetim kurulu mevcut üyelerin basit çoğunluğu ile seçilir. Yönetim kurulunun görevi iki yıl içinde sona erer veya en geç genel kurulda yeni yönetim kurulu seçilene kadar devam eder.

Yönetim kurulu beş kişiden oluşur.

Madde 10- Birleşim ve Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim kurulu, Yönetim kurulu başkanı
Başkan yardımcısı
Muhasip
Sekreter
Reklam ve sözcülük görevini yapacak bir sorumludan oluşur

Başkan yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Karar çoğunluğa göre alınır. Eşitlik halinde başkan veya başkan olmadığı durumlarda vekili karar verir.

Yönetim kurulu derneğin mal varlığı hakkında oy birliği ile karar verebilir. Bu derneğin borçları için de geçerlidir.

Madde 11- Yönetim Kurulunun Genişletilmesi

Başkan veya vekili bazı üyeleri özel görevlerle görevlendirebilir. Ancak   bunların yönetimde oy hakları yoktur.

Madde 12- Denetleme Kurulu

İki asil üyeden oluşan denetleme kurulu üyeleri, genel kurulda gizli oy İle seçilirler. Denetleme kurulu yılda bir kez hesapları kontrol eder. Kararlarını basit çokluğa göre alır ve genel kurulda finansal gidişatı beyan eder.

Madde 13- Derneğin Şubeleri

Yönetim kurulu başkanı veya vekili gerektiğinde Federal Almanya Cumhuriyetinin diğer şehirlerinde veya Avrupa’nın diğer ülkelerinde derneğin şubelerini açabilir.

Şubelerin başkanları oradaki üyelerin teklifine göre yönetim kurulu tarafından atanılır.

Şubeler genel kurulun çoğunluk kararına göre feshedilebilir. Aynı şekilde başkan veya vekili bir sonraki genel kurula kadar şubeyi kapatabilir.

Mali veya gayrimenkul gibi yatırımlar derneğin mal varlığı olarak kalır.

Madde 14- Kamu Yararı

Derneğin imkânları sadece tüzükte belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Üyeler hiçbir şekilde derneğin imkânlarıyla bir şeyler alamazlar. Hiçbir üye derneğin finansmanı ile veya yabancı bir kaynaktan hediye türü eşya alamaz.

 

 

Madde 15- Tüzük DeğişikliğiGenel kurulun mevcut üçte iki çoğunluğunun oyu ile tüzükte değişikliğe gidilebilir.

Madde 16- Derneğin Feshi

Dernek, genel kurulda mevcut asil üyelerin dörtte üç çoğunluğunun kararı ile ve bu amaçla yapılan toplantı ile feshedilebilir.

Derneğin feshi veya vergi muafiyetinin ortadan kalkması durumunda mal varlığı DRK Ortsverein Bopfingen’ e tamamen kamu yararına kullanılmak üzere devredilir.


Madde 17- Değişiklik Tarihi

Bu tüzük 26/04/2014 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan tüzük değişiklikleri ile beraber yeniden düzenlenmiş olup, yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile yürürlüğe girmiştir.


Lörrach, 26/04/2014